Besluitvorming gemeenteraad

6 februari 2014: De raad stelt Dorpsvisie Centrum Vinkeveen vast

Het motto van de Dorpsvisie is: Dorp aan de Plassen. Het doel is om het recreatieve en watergerelateerde imago van Vinkeveen te versterken. Om dit doel te bereiken zijn er twee uitgangspunten.

  1. Een verbetering van de relatie tussen Vinkeveen en de Vinkeveense Plassen.
  2. Een verbetering van de aansluiting van Vinkeveen op de N201.

Bekijk Agendapunt 4.

5 februari 2015: De raad stelt procesplan Centrumplan Vinkeveen vast

Doel van het procesplan is een ruimtelijke vertaling van de Dorpsvisie (stedenbouw en beeldkwaliteit), een voorstel voor een alternatieve aansluiting van Vinkeveen op de N201 en een overzicht van de effecten, een programma en fasering en een financieel masterplan, waarin de haalbaarheid van het plan wordt aangetoond. De uitvoering van het procesplan is een samenwerking tussen gemeente en marktpartijen. Voorstel raad - documentnummer: 1140129- pagina 3.

Bekijk Agendapunt 5.

Met de bewonersvereniging en de ondernemersvereniging is afgesproken dat zij een klankbordgroep oprichten en op elk onderdeel inbreng geven. Op de pagina 'Planning' kunt u zien hoe vaak en wanneer de klankbordgroep bij elkaar is geweest.

23 maart 2017: De Gemeenteraad stemt in met de verdere uitwerking van Variant 2 (ontsluiting over de Veendijk)

De verkenningsfase van het procesplan heeft geresulteerd in een plan waarbij een duurzame verbetering van de ontsluiting van Vinkeveen wordt gerealiseerd. Het effect daarvan is dat de gebruikskwaliteit en de uitstraling van de Herenweg fors toeneemt en de verkeersveiligheid sterk verbetert. Het biedt ruimte aan detailhandel in het centrum met een geheel eigen profiel, aantrekkelijk voor inwoner en recreant. Het centrum is een linking pin tussen Vinkeveen en de Plassen. Er ontstaat recreatief gebruik van de dijksterreinen. Daaromheen is ruimte voor een gedifferentieerd woonmilieu met enerzijds een kleinschalige opzet in een groene omzooming en anderzijds een meer dorpsgerichte opzet met een goede verhouding tussen sociale huur, middenhuur en koopwoningen. Dit alles gericht op het water, met bevaarbare watergangen, ontsloten op de Ringvaart.  

Doel van de uitwerking is onder meer:

  • Het formaliseren van een provinciale bijdrage voor de volledige kosten voor de aanleg van een nieuwe ontsluiting op de N201.
  • Verkeersveilige aansluitingen van de nieuwe ontsluiting op de Kerklaan/Roerdompstraat en de Herenweg/Baambrugse Zuwe.
  • Het uitvoeren van de benodigde onderzoeken. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar geluid, luchtkwaliteit, verkeer en natuur, waarbij het uitgewerkte plan als input wordt gebruikt. De uitgewerkte plannen met Programma van Eisen vormen samen met een beeldkwaliteitsplan en het exploitatieplan de opmaat voor het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan, welke aansluitend (december 2017) ook ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Bekijk Agendapunt 4.


Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte.